Day: มกราคม 20, 2022

ภูเขาไฟที่ฮาวายปะทุ จนทำให้เกิดผลอัญมณีสร้างรายได้

ซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เลวร้าย เป็นอย่างมากเลย